Tuesday, September 29, 2009

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE


Universiteti i Genovës
Fakulteti i Shkencave PolitikeMARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE


Të gjitha të drejtat i takojnë autorit. Ndalohet kategorisht riprodhimi e shumëfishimi i këtij materiale. Këto materiale mund të shfrytëzohen vetëm duke bërë citimin dhe referimin e duhur, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.


Genova 2009Indeksi

Kapitulli I
SHTETI DHE MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE

1. Definicioni i shtetit..............................................................................2

2. Interesat dhe objektivat e shtetit..........................................................5

3. Natyra e sistemit ndërkombëtar..........................................................13

a) Entitete të ndryshme
b) Ndërveprimet rregulluese
c) Forma e kontrollit

4. Teoria dhe historia marrëdhënieve ndërkombëtare.................................22

5. Sistemi politik ndërkombëtar modern...................................................26

6. Anarkia, josiguria dhe lufta.................................................................28

7. Anarkia ose anarkitë? Politika ndërkombëtare si politikë ndërshtetërore....................................................................................33

8. Sistemi ndërshtetëror si përjashtim historik..........................................37

Kapitulli II
STABILITET DHE NDRYSHIM

1. Një model për analizat e ndryshimit politik ndërkombëtar.....................39

2. Stabilitet dhe ndryshim......................................................................44

3. Llojet e ndryshimit ndërkombëtar........................................................49

4. Ndryshimi i sistemeve........................................................................50

5. Ndryshimi sistemik............................................................................51

6. Ndryshimi i ndërveprimeve.................................................................52
7. Faktorët ambiental që influencojnë ndryshimin......................................53

8. Transportet dhe komunikimet.............................................................54

9. Teknikat dhe teknologjitë ushtarake....................................................57

10. Faktorët ekonomik........................................................................64

11. Faktorët e brendshëm të ndryshimit................................................68

Kapitulli III
RRITJE DHE EKSPANSION


1. Rritje dhe Ekspansion....................................................................75

2. Cikli i perandorive.........................................................................79

3. Modeli modern..............................................................................54

4. Triumfi i shtetit kombëtar...............................................................54

Kapitulli IV
HISTORIA E TRAKTATEVE SI NJË DISIPLINË AUTONOME


1. Termi i «traktateve» dhe sinonimet e tij...............................................93

2. Historia e traktateve dhe Historia politike në përgjithësi.........................94

3. Historia e traktateve dhe Historia diplomatike.......................................95

4. Historia e traktateve në veçanti...........................................................97

BIBLOGRAFIA...................................................................100